โทร  081 428 9569  |  02 716 9767

Top

รู้จักหมอสอิ้ม กัวซา

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนที่ศึกษาอยู่ด้วยกันได้ชักชวนไปดูอาจารย์หมอสมใจ เรือนแก้ว(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการแหกพิษ(ขูดพิษ)ข้าเจ้าเห็นว่าได้ผลดีกับการรรักษาผู้ป่วย จึงเกิดความสนใจในวิชาแหกพิษ(ขูดพิษ)เป็นอย่างมาก และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ขอเรียนวิชาแหกพิษกับอาจารย์หลังจากเรียนแพทย์แผนไทยจบ ได้มีโอกาสไปรักษาคนจีนท่านหนึ่งย่านเยาวราชท่านบอกว่าวิชาแหกพิษที่ข้าพเจ้ารักษาให้นี้ ที่บ้านเมืองท่านก็มีเรียกว่ากัวซาและได้มอบตำรากัวซาที่ท่านมีอยู่ให้กับข้าพเจ้าตำรากัวซานี้แต่งโดยแพทย์หญิงจางซิ่งฉินและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ห่าววันซานหนังสือนี้ได้อธิบายการรักษาแบบกัวซาอย่างเป็นระบบโดยนำหลักการรักษาแบบแพทย์แผนจีนซึ่งเน้นเส้นลมปราณและทฤษฏีการแพทย์สมัยใหม่มาผสมผสานกัน

ข้าพเจ้าจึงได้นำความรู้ทางวิชาแพทย์แผนไทย การแหกพิษ(ขูดพิษ)ของทางเหนือที่ได้เรียนมาจากอาจารย์หมอสมใจ เรือนแก้ว และตำรากัวซาดังกล่าวมาผสมผสานกันในการรักษาผู้ป่วย โดยหลังจากการรักาด้วยกัวซาแล้วข้าพเจ้าจะใช้ตำรายาไทยที่มียาประจุครอบโรคทั้งปวงให้คนไข้กินเพื่อเป็นการล้างพิษภายในและใช้ไทยขนานอื่นๆเพื่อรักษาโรคตามอาการอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการรักษาแบบกัวซาคู่กับยาไทย โดยคนที่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่ก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ (หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง)

เนื่องจากการรักษาแบบกัวซา(แหกพิษ, ขูดพิษ)นี้เป็นการรักษาแบบแผนโบราณ และยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยมากนักข้าพเจ้าจึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสืบทอดความรู้นี้ไม่ให้สูญหายไปและจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำความรู้ความสามารถในทางแพทย์แผนโบราณมาใช้รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์หมอสมใจ เรือนแก้วที่ได้ถ่ายทอดวิชาแหกพิษ(ขูดพิษ)ให้กับข้าพเจ้าอย่างเต็มความสามารถไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

 พิมพ์นิภา พีระธรรมภัทร (หมออิ้ม)

รู้จักหมอสอิ้ม